top of page

ערר מס שבח

Updated: Jul 25, 2023

אדם חייב לדווח על עסקה במקרקעין לרשות המיסים. בסיום ההליך, מנהל מיסוי מקרקעין רשאי להוציא צו המחייב כצו של שופט בבית משפט. האם מדובר בסוף פסוק ?

לעיתים, רשות המיסים פועלת בהתאם להנחיות פנימיות ונהלי הרשות. לא אחת, נהלי הרשות אף נוגדות החלטת בית משפט ובפרט כאשר מדובר בהחלטה של בית משפט מחוזי אשר מנחים ואינם מחייבים. אדם רשאי ואף לעיתים חייב למצות את זכויותיו להם הוא זכאי.

שופטי בית המשפט בבתי המשפט המחוזיים, בערר מיסים, הינם שופטים מקצועיים אשר מצויים ברזי דיני המס. חשוב מאוד לעמוד בדרישות הטכניות ובפרט כיום כאשר ההגשה הינה מקוונת. יש להקפיד על המועדים ועל עריכת הערר בהתאם לתקנות.


השגה

לכל אדם שמורה הזכות להגיש השגה מנומקת ולפרט את טיעוניו. הליך ההשגה וההחלטה בהשגה תינתן באמצעות אדם שלא ערך את השומה (הראשונה).

סעיף 87 לחוק קובע מיסוי מקרקעין קובע כי "היה אדם חולק על השומה רשאי הוא לבקש מהמנהל, בהודעת השגה, בכתב, לחזור ולעיין ולשנות את השומה; בקשה כאמור תפרש את הנימוקים להשגה על השומה, את סכום המס הנובע מהם ואת דרך חישובו (להלן – סכום המס שאינו שנוי במחלוקת), ותוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת השומה; הוכח להנחת דעתו של המנהל שהאדם החולק על השומה היה מנוע מלהגיש את הבקשה בתוך המועד האמור משום שנעדר מן הארץ או היה חולה או מכל סיבה סבירה אחרת, רשאי הוא להאריך את המועד ככל שנראה סביר לפי הנסיבות."

המנהל ייתן למשיג את החלטתו המנומקת בכתב בתוך שמונה חודשים מיום שנמסרה לו הודעת ההשגה.

לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או חלקה, בלי שניתנה למשיג הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.


ערר

היה ולאחר הדיון בהשגה החליט המנהל שלא לקבל את שומתו של חיים ולא הצליחו הצדדים להגיע להסכם שומה, חיים רשאי להגיש ערר לבית המשפט.

סעיף 88 לחוק קובע כי "הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההחלטה, לערור עליה לפני ועדת ערר, ובין היתר לערור על כל החלטה של המנהל בהשתמשו בשיקול הדעת הניתן לו בחוק זה".


ו"ע 66384-08-22 לדלסקי

האם ניתן להגיש ערר לאחר תום 30 הימים ? נקודת המוצא היא כי על בעל דין לקיים את המועדים הקבועים בחוק. יחד עם זאת, ניתן להאריך מועד בהתקיים "טעם מיוחד". בית משפט עליון קבע בעניין "טעמים מיוחדים" כי יש לבחון את נסיבות האיחור ביחס לסיכוי של ההליך. כלומר, קיימת חשיבות לאפשרות ההצלחה בערעור כחלק ממכלול השיקולים לקבלת האיחור. האם קיימות נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת המערער ? האם הבקשה להארכת מועד הוגשה בתוך המועד החוקי להגשה ?

עוד נקבע כי איחור הנעוץ בסיבות הקשורות במערער או בבא כוחו, כגון טעות, אינו מהווה "טעם מיוחד".


לסיכום

זכות המוכר להציג את עמדתו ובמידת הצורך לערער על שומת המנהל. ישנם מספר הליכים, לרבות בקשה לתיקון שומה, אותה ניתן להגיש תוך 4 שנים. חשוב מאוד להקפיד על הפרוצדורה של ההליך, כאשר התקנות החדשות קובעות במפורש כיצד יש להגיש ערר.

מומלץ מאוד למצות את הזכויות הקבועות בחוק ולא לקבל את שומת המנהל "כזה ראה וקדש". לא אחת, פתיחת הליך ערר יביא את הצדדים להגיע לפשרה, חלף המתנה להכרעת בית המשפט.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

コメント


bottom of page