top of page

מס רכישה - הטבות

Updated: Jul 25, 2023

אדם אשר רוכש מקרקעין (דירה,מגרש,חנות,זכויות בנייה ממנהל מקרקעי ישראל) חייב ע"פ חוק בתשלום מס רכישה. סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין – הידוע בשם מס רכישה. שיעור המס הנקבע הינו – 6% . שר האוצר קבע תקנות אשר מעניקות פטורים הנחות והקלות ממס זה.

כידוע מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה. להלן מדרגות המס לתקופה החלה מיום 16.1.2023 ועד ליום 15.1.2024 .


ברכישת דירת מגורים:

על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪ - 8%

החל משווי 5,872,725 ₪ - 10%

ברכישת דירת מגורים יחידה:

עד שווי 1,919,155 ₪ - לא ישולם מס

בין 1,919,155 ₪ ועד 2,276,360 ₪ - 3.5%

בין 2,276,360 ₪ ועד 5,872,725 ₪ - 5%

בין 5,872,725 ₪ ועד 19,575,755 ₪ - 8%

החל משווי 19,575,755 ₪ - 10%


מס רכישה לאוכלוסיות מוגדרות

תקנות מס רכישה קובעות את שיעורי המס ומעניקות הטבות בהתאם למפורט בסעיפי התקנה. בין היתר מוענקות הטבות לעולה חדש, נפגע פעולות איבה, נכה, משק חקלאי, העברה לקרוב, וכו.

תקנה 11 קובעת כי במכירת זכות במקרקעין לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% , ואם התקיים לגביו האמור באחת מפסקאות (א) עד (ג) בסעיף 9 (ג 1ג) (2) לחוק יהיו שיעורי מס הרכישה

כמפורט להלן, ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד –

(1) אם שווי הזכות הנמכרת הוא עד 2,500,000 שקלים חדשים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –

(א) על חלק השווי שעד לסכום הנקוב בסעיף 9 (ג 1ג) (3) (א) לחוק – לא ישולם מס;

(ב) על חלק השווי העולה על הסכום האמור בפסקת משנה (א) ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5% ;

(2) אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 שקלים חדשים – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% .

המשמעות הינה, כי נכה זכאי לשיעור מס מופחת של 0.5% ובדירות בסכום שעד 2.5 מ' יהא זכאי אף לחלק הפטור בדירה יחידה.


רכישה של נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה

הזכאות להטבה הינה לנפגע שאחוז נכותו ע"פ החוק אינו פחות מ 19% ולבן משפחה של חייל שנספה במערכה. מיהו בן משפחה ?

החוק מפנה לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה ובו מובהר כי הזכאים הינם : אלמנה (אף אם נישאה לאחר), ילדו של הנספה (החוק מגביל את מימוש ההטבה עד גיל 40), הורה, אח יתום עד גיל 18 .

פורסמה לאחרונה טיוטא לתיקון החוק בו מוצע לעלות את גיל "היתום" מגיל 40 לגיל 50 , בשל העובדה כי לאחרונה עלה גילם של רוכשי הדירות ומטרת המחוקק להעניק את מימוש הזכאות לרוכשים.

לסיכום: כאמור, החוק מעניק הטבות והנחות למגזרים מסוימים, כגון : משפחה שכולה, נכה, עולה חדש, וכו. חשוב לדרוש בתצהיר את ההטבה המגיעה. ניתן לבקש תיקון שומה בדיעבד.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Commenti


bottom of page