top of page

תיקוני מיסים בחוק ההסדרים

Updated: Jul 25, 2023

הליך אישור הצעת חוק במדינת ישראל, הינו הליך ארוך ומייגע. ההליך כולל קריאה טרומית, העברה לוועדה מתאימה, קריאה טרומית, קריאה ראשונה, קריאה שניה וקריאה שלישית. ההליך מצריך דיון ובדיקה של החוק המוגש וכן אישורו בכנסת מספר פעמים. חוק ההסדרים מציע פתרון קל ומהיר. חוק ההסדרים נחקק לראשונה בשנת 1985 כחוק לשעת חירום המשלים את התכנית הכלכלית לייצוב המשק. הממשלה קיבצה אוסף של חוקים ותיקוני חקיקה והיא מביאה אותם יחד לאישור הכנסת. מאז, חוק ההסדרים מצטרף בכל שנה לתקציב המדינה. באמצעות חוק ההסדרים הממשלה מצליחה להתגבר על מכשולים פרלמנטריים מתוך הסתמכות על הרוב הקואליציוני. בהצעת חוק ההסדרים מועברים

חלק מהנושאים לוועדת הכספים, לפי בקשת הממשלה, וחלקם מועברים לוועדות הכנסת האחרות לדיון ולהחלטה, לפי תחומי עיסוקיהן, ולבסוף מועברים מקצתם לוועדת הכספים להחלטה ולאישור סופי. ועדת הכספים מניחה את הצעת החוק כיחידה אחת על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית. בימים האחרונים אישר הקבינט הכלכלי את חוק ההסדרים והכנסת אמורה לאשר את החוק עד סוף השנה יחד עם אישור התקציב.

ניתן להבין כי חוק ההסדרים המוגש כמקשה אחת, אינו מאפשר דיון מעמיק ורציני בכל אחד מסעיפי החוק ומשכך מאפשר מעבר קל של חוקים אשר בדרך הרגילה ספק אם היו מצליחים לעבור.


צמצום חזקת דירה יחידה

אדם המוכר דירת מגורים יחידה זכאי לפטור ממס שבח, בהתקיים תנאי סעיף הפטור. המחוקק מעניק אפשרות לאדם המבקש להחליף את דירתו, לרכוש את הדירה החליפית אף טרם מכירת הדירה הנוכחית, ובמכר הדירה הנוכחית עדיין יראו בה כדירת מגורים יחידה ובתנאי שנמכרה תוך 24 חודשים. בחוק ההסדרים מוצע לצמצם את התקופה ל 18 חודשים כחלק ממדיניות הממשלה לעידוד הזרמת דירות לשוק והפחתת מחירי הדיור.


הפחתת מס שבח בבניה על קרקע

הפחתת מס השבח במכר קרקעות המיועדות לבניה. ההוראה נועדה לעודד בניית דירות מגורים כחלק ממדיניות הממשלה להגדלת היצע הדירות ולהפחתת מחירי הדיור. מס השבח יהא בשיעורים של סעיף 121 לפקודת מס הכנסה ובשיעור של עד 25% . מדובר בהטבת מס משמעותית בעיקר לנכסי מקרקעין שנרכשו לאחר 1.4.1961 .

1. ההטבה חלה רק כאשר המוכר הוא יחיד (ולא תאגיד) והרוכש הינו קבלן/יזם.

2. המכירה הינה של מקרקעין שחלה לגביהם תכנית בניה של לפחות 8 דירות המיועדות לשמש למגורים, או בעסקת קומבינציה ובלבד שעל החלק המועבר לקבלן ניתן לבנות לפחות 8 דירות.

3. ישנה תקופה קובעת בה נדרש לסיים את הבניה, בהתאם למספר יחידות הדיור (42-48 חודשים).

4. לא ניתן לשלב פטור דירת מגורים באותה עסקה בה נדרשת ההטבה של הוראת השעה.


חישוב לינארי

כידוע, תיקון 76 העניק חישוב מס לינארי מוטב, כפיצוי על ביטול הוראת הפטור (במכר אחת ל 4 שנים). כחלק ממדיניות הממשלה לעודד הפחתת מחירים תוך הטבה במכר דירות, מוטלת סנקציה על בעלי מקרקעין אשר לא יממשו את הקרקע עד למועד 31.12.2030 ובמקרה זה לא יהיו זכאים לחישוב לינארי מוטב על הדירות אותן יבנו על הקרקע. חישוב לינארי מוטב הינו הטבה משמעותית, כדלהלן : סעיף 48 א(ב 2) (1) קובע כי על אף האמור בסעיף קטן (ב) (1), במכירת דירת מגורים מזכה שיום רכישתה היה לפני יום המעבר, יחויב השבח הריאלי בהתאם להוראות אלה:

(א) השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס;

(ב) על יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב) (1);

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Comentarios


bottom of page