top of page

פירוק חברה

Updated: Jul 25, 2023

חיים החל לעבוד בתחום תיקוני הרכב ולאחר מספר שנים פתח מוסך מורשה. תקופה קצרה לאחר מכן, רואה החשבון של חיים המליץ לו להתאגד במסגרת חברה, בעיקר בשל היבטי המס, כאשר במסגרת התאגדות זו יכול חיים לחסוך מיסים.

כיום, הקמת חברה הינה הליך "פשוט וקצר" ולעיתים אנשים מקימים חברה אף שלא לצורך. חברה נדרשת לשלם אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1,614 ₪ או בתשלום מוקדם (עד 31.3) בסך 1,215 ₪. חשוב לציין כי כל חברה חייבת בתשלום אגרה ואף חברה לא פעילה תקבל שובר לתשלום אגרה שנתית. חברות רבות אשר אינן פעילות, מצאו עצמם חייבים עשרות אלפי ₪. כידוע, חוק החברות קובע כי

חברה כאמור הינה חברה מפרה וניתן להטיל עליה עיצומים כספיים, אשר במקרים חריגים ניתן להעביר את העיצומים הכספיים לדירקטורים הרשמים בחברה.


הוראת שעה לפטור מתשלום אגרה

לאחרונה הוארכה הוראת השעה המעניקה פטור מתשלום חובות אגרות לחברות שהפסיקו את פעילותן, אשר יגישו בקשה לפירוק מרצון עד ליום 31.12.2023 . יוזכר כי בעבר ניתן היה לבקש פטור מתשלום אגרה במקרה של הוכחת חוסר פעילות הן בהצגת אישור מרשות המיסים והן בהצגת אישור רו"ח.


פירוק מרצון

הדרך היעילה לפירוק חברה שאין לה חובות, נכסים או תביעות משפטיות, הינה במסגרת מסלול של פירוק מרצון. במסגרת הליך זה ניתן לבצע "סגירה" מהירה של החברה ולהוסיף בקשה למחיקת חובות העבר שנבעו מאגרות שנתיות. כמובן שישנם הליכי פירוק נוספים, פירוק מרצון בהליך רגיל ופירוק באמצעות בית משפט.


פירוק מרצון לחברה עם נכס מקרקעין

לעיתים, חברה הפסיקה פעילות ומבקשת להגיש בקשה לפירוק. מה קורה כאשר החברה בעלת נכס מקרקעין ? אפשרות פשוטה הינה למכור את הנכס טרם הפירוק ולהתחיל את הליך הפירוק ללא נכסים. אפשרות שניה הינה להעביר את הנכס מהחברה לבעל המניות. העברה כאמור, הינה עסקה במקרקעין לכל דבר ועניין. יחד עם זאת, המחוקק העניק פטור בהעברת נכס כאמור כחלק מהליך פירוק החברה.

סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי (א) מכירת זכות במקרקעין של איגוד (בסעיף זה - האיגוד המתפרק) וכן הקניית זכות באיגוד של איגוד מתפרק תהיה פטורה ממס, אם נתמלאו כל אלה:

(1) המכירה או הפעולה באיגוד נעשו אגב פירוק האיגוד המתפרק;

(2) לא ניתנה תמורה בעד הזכות;

(3) הזכויות במקרקעין או הזכויות באיגוד הוקנו לבעלי הזכות באיגוד המתפרק באותה מידה שבה היו להם זכויות באיגוד המתפרק; וכו....

לכאורה מדובר בהטבת מס משמעותית, שהרי הנכס נרכש באמצעות החברה ובעת הפירוק עובר לבעלים ללא תשלום מס. אלא, שהמחוקק הוסיף הוראה אנטי תכנונית וקבע כי במקרים כאמור יחויב בעל המניות ברווח נוסף. המשמעות הינה "כימות" ההטבה לבעל המניות בדרך של חישוב דיבידנד רעיוני.


פירוק חברת גוש חלקה

בעבר, היה מקובל לבצע "תכנון מס" והקמת חברות גוש חלקה כך שמי שמוכר מקרקעין, מוכר מניות בחברה ולא מוכר מקרקעין ולכאורה פטור מתשלום המס. לאחר מספר שנים, רשות המיסים חייבה עסקאות אלו, כאשר נקבע כי מוכר המניה באיגוד הינו מוכר מקרקעין וחייב במס. אך ברור כי לאחר תיקון כאמור, לא נפתחו חברות גוש חלקה נוספות. חברות אלו שכבר קיימות, מבצעות בשנים האחרונות פירוק

מרצון תוך בקשה להעברת המקרקעין לבעלים במסגרת הפטור וביצוע רישום בית משותף המסדיר את זכויות הבעלים הרשומים. ביצוע כאמור מקל על מוכרי הדירות ובפרט בביצוע עסקאות כגון תמ"א 38 מאפשר ייעול הליכים וקבלת פטור בעסקה.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Comments


bottom of page