top of page

פטור מוריש

Updated: Jul 25, 2023

ככלל, ירושה אינה חייבת במס במדינת ישראל. כמובן, שאין חיוב בעצם העברת נכסי הירושה ליורשים בלבד. במכר נכסי הירושה, יחולו מיסים בהתאם להוראות החוק. כמו כן, בחלוקה שונה של נכסי הירושה יכול ויחולו חיובי מס, אלא אם נקבעו במסגרת הסכם חלוקת עיזבון וההסכם אינו מכיל כספים מחוץ לעיזבון.


תכנון המס

נשיא בית המשפט העליון שמגר התבטא לעניין תכנון מס, שעצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה על כך שהמבנה "מלאכותי" או "בדוי". זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. שאלת גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית אשר נקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין. במספר פסקי דין חשובים בית המשפט חוזר על אמרה זו. חשוב לזכור כי טרם ביצוע עסקה במקרקעין חשוב לבחון האם ניתן לפעול במתווה דל במיסים או במסלול "רגיל" הטומן בחובו חיובי מס גבוהים. מוזר ומפתיע

כי אף בירושה, ניתן לתכנן מראש כך שחיובי המס אצל מקבלי הירושה יהיו נמוכים ככל הניתן.


סעיף 49 ב (5)

הסעיף מעניק פטור ממס שבח כאשר המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

חשוב לדעת כי הפטור הנ"ל אף הוא מוגבל לתקרת הפטור הקבועה לדירת מגורים מזכה, אשר עומד בשנת 2023 על סך 4,846,000 ₪. הפסיקה קבעה

כי במקרה בו ישנם כמה יורשים, היורשים נכנסים לנעלי המוריש, וממילא יקבלו תקרת פטור אחת בלבד לדירה כולה.


סעיף 49 ג

לענין סעיף 49 ב(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:

(3) חלקו של המוכר בבעלותה הוא אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית;

(4) היא דירה שהתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף 49 ב(5) (א) ו-(ב).


שילוב הסעיפים

יורשים אינם זכאים לפטור מוריש, במקרה בו בבעלות המוריש יותר מדירה אחת. מוריש אשר בבעלותו 2 דירות, יורשיו אינם זכאים לפטור מוריש במכר דירות הירושה. במקרה בו יעביר ההורה בחייו ללא תמורה דירה אחת, היורשים יהיו זכאים לפטור מוריש במכר דירת הירושה. יתרה על כך, בתקופה בה טרם מכרו את דירת הירושה, דירה זו לא תפגע בפטור אחר לו זכאי היורש בגין דירתו האחרת.

חשוב להבין כי היה ודירת הירושה הינה דירתו היחידה של היורש, הרי שזכאי לבקש בגין המכירה פטור דירה יחידה, אף במקרה בו לא זכאי לפטור מוריש.

לעניין פטור מוריש, מוריש אשר הותיר דירה יחידה ודירה שעומדת בתנאי סעיף 49 ג (ירושה או אחרת), לא יהיו זכאים היורשים לפטור מוריש, על אף החזקה בסעיף 49 ג.


פטור מוריש לתושב חוץ

כאשר המוריש תושב חוץ – אזי יש לבחון האם זו דירתו היחידה בארץ וגם בחו"ל. לעומת זאת, תושב ישראל בעלים של דירה יחידה בישראל, רשאי להחזיק בדירות נוספות בחו"ל ואין בכך בכדי לפגוע בזכאות לפטור מוריש.

כאשר היורש תושב חוץ – לאחר פרסום הוראת ביצוע 7701/21 רשות המיסים קבעה פרשנות אחידה והיא : על יורש תושב חוץ לעמוד במבחני סעיף 49 א, קרי להוכיח שאין לו דירת מגורים אחרת בחו"ל.

מדיניות זו של רשות המיסים, מפלה לרעה תושבי חוץ ובפרט במקרה בו המוריש הינו תושב ישראל ובחייו זכאי היה למכור את הדירה בפטור ממס.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Comentarios


bottom of page