top of page

עסקה מלאכותית

Updated: Jul 25, 2023

סיווג העסקה מהווה מרכיב מהותי בחישוב המס. כך לעיתים, ניתן להציג עסקה באופן מסוים ולא באופן אחר, והצגה כאמור תוביל להפחתת המס. באילו מקרים מדובר בהפחת מס ראויה ולגיטימית ובאלו מקרים מדובר בעסקה מלאכותית אסורה ?


סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 86 לפקודת מס הכנסה

סבור המנהל כי עיסקה פלונית או פעולה פלונית באיגוד, המפחיתה או העלולה להפחית את סכום המס העשוי להשתלם על ידי אדם פלוני, או למנוע תשלום מס, היא מלאכותית או בדויה, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה, רשאי הוא להתעלם מהן ולשום את המס המגיע לפי זה. הימנעות ממס או הפחתת מס, ניתן לראותן כבלתי

נאותות אפילו אינן נוגדות את החוק.

הסעיף מאפשר למנהל לערוך שומה לפי מיטב השפיטה במקרה בו התרשם כי מדובר בעסקה מלאכותית או בדויה.


עסקה מלאכותית/בדויה או תכנון מס ?

הפסיקה מבחינה בין עסקה מלאכותית לבין עסקה בדויה. אם בעסקה בדויה, ניתן להבין את סמכות המנהל להתעלם מהעסקה, הרי שבעסקה מלאכותית, יש צורך להוכיח חציית הקו הקיים בין תכנון עסקה לגיטימי לבין עסקה מלאכותי.

עסקה מלאכותית הינה עסקה ממשית, שתקפה מבחינה משפטית ושהצדדים אכן מעוניינים לקיימה, אך עם זאת אין לה טעם כלכלי- מסחרי ממשי לבד מהטעם של הפחתת נטל המס.

עסקה בדויה הינה עסקה פיקטיבית, חסרת ממשות משפטית, אשר נעשית אך ורק למראית עין, מבלי שיהיה לה תוכן כלכלי או תוכן משפטי של ממש ואשר הצדדים כלל אינם מעוניינים לקיימה בפועל. מדובר בעסקה שמהווה הפרה של הנורמות הפליליות, משום שהיא עסקה שקרית לחלוטין.


תכנון מס לגיטימי

הפסיקה דנה במספר פסקי דין לעניין האבחנה בין עסקה מלאכותית ובין תכנון מס לגיטימי. בית משפט עליון קבע לא אחת כי תכנון המס אינו עסקה מלאכותית, יתרה מכך, לא רק שהשימוש בתכנון מס הינו בגדר זכות חוקית, אלא שהמדובר אף בגדר חובה מקצועית אשר מוטלת על מומחי מס כלפי לקוחותיהם, לפיה עליהם לתכנן את העסקאות של לקוחותיהם כך שהן תהיינה דלות מס ככל הניתן.

כלומר, שהעסקאות יחויבו במינימום מס.


ע"מ 69745-02-20 בליס דר

החברה רכשה קרקע והזמינה שירותי בניה מחברה קשורה. ערר זה עוסק בשאלת מהותם הכלכלית האמיתית של שני הסכמים אלו.

האם מדובר בשתי עסקאות נפרדות ובלתי תלויות, כפי טענת העוררת; או שמא יש לראות בשני ההסכמים כעסקה אחת לרכישת מפעל מוגמר. ההבחנה הינה לעניין שווי הרכישה לצורך מס רכישה. רשות המיסים לא טענה לעסקה מלאכותית אלא לתיקון השומה כך ששווי הרכישה כולל את עלויות הבניה. בית המשפט קובע כי ההלכה הפסוקה הינה כי יש לבחון עסקה על-פי מהותה הכלכלית

האמיתית, ולא על-פי הכותרת שנתנו לה הצדדים. צורתה הפורמאלית של העסקה היא אך ורק נקודת ההתחלה, ולא נקודת הסיום.

בית המשפט השתכנע כי המדובר בעסקה אחת הכוללת קרקע ושירותי בניה.


לסיכום

ניתן ואף רצוי לתכנן מראש כל עסקה על מנת לחסוך במס. יחד עם זאת, יש לתת את הדעת לטעם הכלכלי הקיים בעסקה. אדם זכאי לרכוש קרקע ולהזמין שירותי בניה ועדיין יחשב הדבר לרכישת קרקע ולא דירה מוכנה. חשוב במקרים אלו להקפיד על תיעוד והוכחה כי אכן מדובר ברכישת קרקע בלבד ללא תלות והתחייבות לשירותי הבניה האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Comments


bottom of page