top of page

מיסוי פרסים

Updated: Jul 25, 2023

ישנם מספר סוגי פרסים, אשר לכל אחד סיוג מס שונה. הפרס הראשון, מהווה מתנה אשר אינה מהווה הכנסה ואינה חייבת במס.

הפרס השני מהווה פרס לגביו המחוקק הוסיף מקור חיוב נוסף שמקורו בהימורים, הגרלות, פרסים. הפרס השלישי הינו פרס המהווה הכנסה עסקית במסגרת הכנסותיו האחרות של מקבל הפרס. היאך נבחין בין סוגי הפרסים ובין שיעורי המס ?


מקור החיוב

סעיף 2א לפקודת מס הכנסה קובע כי (א) השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחים

או הכנסתו ויראו אותם לענין פקודה זו כהכנסה, למעט לענין קיזוז הפסדים.

(ב) הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על כל אחד מאלה:

(1) השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו;

(2) השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית;

(3) השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.


שיעור המס

סעיף 124 ב קובע כי על אף הוראות סעיף 121 , שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 35% , בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9 (28) או ניכוי לפי סעיף 17 (11).

יחד עם זאת קיים צו מס הכנסה הקובע את אופן החישוב של המס. המחוקק קובע כי כל השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים כאמור בסעיף 2א לפקודה שנעשו במסגרת חוקית, עד לסכום של 32,760 ₪ (נכון לשנת 2023) יהיה פטור ממס. המחוקק משתמש אף בחישוב זה בשיטת כפל הפטור והפחתת הפטור בסכום החורג מהיתרה. כלומר, יתקבל פטור מלא או חלקי ממס כל עוד הרווח אינו עולה על כפל תקרת הפטור, דהיינו 65,520₪ .

חשוב לדעת, כי ככל וסך ההכנסות של האדם (כולל הזכייה) יעלו על התקרה בסך 698,280 ₪ (נכון לשנת 2023), הסכום החורג מהתקרה חייב במס יסף בשיעור 3% נוספים.

הצו קובע כי תקרת הפטור תיבדק כך שהסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, יחסו תחת התקרה. יראו כהגרלה אחת כהימור אחד או כפרס אחד גם הגרלה, הימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, והכל בין אם שולמו לאדם אחד ובין אם שולמו לכמה בני אדם.


ע"א 476/17

בית המשפט דן בהכנסות מהימורים בתחרות פוקר. בהתעלם משאלת התושבות המופיעה בפסק הדין נבחן את מקור ההכנסה.

האם מדובר בהכנסה מעסק בשל העובדה כי מדובר במהמר "מקצועי" או שמא בהכנסה מהימורים ? בית המשפט קבע כי הסעיף ממעט הכנסה ממקור אחר. כלומר, במקרה בו ישנו מקור הכנסה אחר, כגון הכנסה מעסק או משלח יד, הרי שמקור הכנסה יקבע בהתאם להכנסה מעסק או משלח יד ולא בהכנסה מפרסים והימורים.


ע"מ 57600-04-18

תושב השטחים זכה בטוטו בכ - 45 מ' ₪. הוא טען שאינו חייב במס בישראל ואם חייב, הרי שיש לחייבו בהתאם להסכם עם הרשות הפלסטינאית. רשות המיסים טענה לחבות במס בשיעור 30% (שיעור המס באותו מועד) ובנוסף מס יסף. לטענת רשות המיסים, גם תושב חוץ חייב במס על הגרלות שהרי ההכנסה הופקה בישראל. בית המשפט קבע כי אכן עד לתיקון החוק, הגרלות לא חויבו במס. משתוקן החוק והוסף סעיף 2א לפקודה החיוב ברור ואינו נתון לפרשנות. אף לעניין מס יסף, אין מקום לפרשנות וסעיף 121 ב לפקודה מחייב על אף האמור בכל חיקוק.


לסיכום: ככלל, הכנסה מזכייה בהגרלה או במשחק נושא פרסים, מהווה הכנסה במס מוגבל, אלא אם מדובר במישור הפרטי. מנגד, כאשר ההכנסה קשורה עם פעילות עסקית, כגון תחרות מקצועית ההכנסה תסווג כהכנסה רגילה.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Comments


bottom of page