top of page

הטבות במס נכים

רשות המיסים מעניקה הטבות לאוכלוסיות מוגדרות, בהתאם להחלטות המחוקק. בין היתר מעניק המחוקק מספר הטבות לנכים,

העומדים בתנאי החוק, בהתאם לסוג הנכות ואחוזי הנכות הקבועים למבקש. להבהיר, כי במרבית המקרים אין לרשות המיסים כל סמכות ורצון "לעגל פינות" ומתן ההטבה מתייחס אך ורק בהתאם לאישור המוצג מטעם המבקש.


מס רכישה

כידוע, שנת מס מתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12 של כל שנה.

אדם אשר רוכש מקרקעין )דירה,מגרש,חנות,זכויות בנייה ממנהל מקרקעי ישראל( חייב ע"פ חוק בתשלום מס רכישה. סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין – הידוע בשם מס רכישה. שיעור המס הנקבע הינו – 6% . שר האוצר קבע תקנות אשר מעניקות פטורים הנחות והקלות ממס זה.


מס רכישה לנכה ומשפחות חיילים שנספו במערכה

נכה שהשתתפו במלחמה בנאצים או מי שהוכר בחוק נכי רדיפות הנאצים או נכה צה"ל ומשרד הביטחון, זכאים להטבת מס רכישה ברכישת דירת מגורים לצורך מגוריהם. הזכות הינה פעמיים בחיים.

מס הרכישה יהא בשיעור 0.5% כאשר היה ומדובר בדירה יחידה, יהנה הרוכש אף ממדרגת המס הפטורה (חידוש של השנים האחרונות) וזאת היה ושווי הדירה עד 2.5 מ'. בדירות ששוויין מעל 2.5 מ' יהא חייב כל הסכום בשיעור 0.5% .

הזכות להטבה זו הינה אף לבן משפחה של חייל שנספה במערכה. החוק מגדיר את הזכאי לפיו, מי אשר זכאי לתגמולים מהמדינה, לרבות הורה של נספה ואלמנתו שאינם זכאים לתגמולים מחמת גיל או הכנסות וכן יתום עד גיל 40 .


מס שבח

לא קיימת כלל וכלל הטבה לנכה


מס הכנסה

הוצ' הנצחה - זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכרו של בן משפחה שהיה חייל או שוטר, שנספה במערכה, ולזכרו של מי שנספה בפעולות איבה. הזיכוי בשיעור של 30% מסכום ההוצאות. לעניין זה, "בן משפחה" הוא בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן.

פטור ממס על קצבאות - פטור על קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת איבה, או המשתלמות על-ידי המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה.

פטור לנכה - הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שזכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 ]נוסח משולב[ או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970 פטור על הכנסה מיגיעה אישית עד לסכום (נכון לשנת 2023) של 661,200 ₪. מי שאינו זכאי לתגמול חודשי תקרת הפטור תהא 430,800 ₪. כאשר מדובר בנכות לתקופה קצרה, הפטור יעמוד על 79,320 ₪.


בקשה להחזר מס

אדם אשר אינו חייב בהגשת דוח שנתי רשאי בהתאם לסעיף 160 לפקודה, רשאי להגיש דוח שנתי לא יאוחר מחלוף שש שנים מתום שנת המס לצורך החזר מס. רשות המיסים השיקה אמצעי מקוון להגשת בקשה להחזר מס אף למי שאינו מייצג. הגשה זו מייתרת את הצורך בהגשה פיזית של מסמכי הבקשה במשרדי פקיד השומה. לצורך הגשת הבקשה, יש למלא את פרטי המבקש, להגיש דוחות שנתיים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים ועיקרם הכנסות עבודה (טופס 106), אישורים המעידים על הקלות נדרשות.


לסיכום: רשות המיסים מעניקה הטבות למגזרים ואוכלוסיות מוטבות. חשוב לזכור, כי חובה לדרוש את ההקלה/הטבה על מנת להנות ממנה. אדם אשר לא ידרוש בפועל את ההטבה לא יהנה ממנה. ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה או להחזר מס. לעיתים, ההכרה בנכות נעשית באופן רטרואקטיבי וניתן כמובן לבקש להחיל עסקה שנכללה בתוך התקופה. לאחרונה נפסק כי אדם שהגיש בקשה כאמור באיחור, לא יהא זכאי אלא אם קיימת סיבה מספקת להגשה באיחור.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Comentários


bottom of page